Hasiči Kundratice - O nás

Sbor dobrovolných hasičů Kundratice byl založen roku 1890. V současnosti má sbor 113 členů. Sbor připravuje různé kulturní a sportovní akce a účastní se hasičských soutěží. V požárním sportu má zastoupení v každé kategori - mladší žáci, starší žáci, ženy a muži.  V případě potřeby je připravena i výjezdová skupina hasičů, kteří zasahují u požáru či u povodní ...

 

Z historie po součastnost

O založení hasičského sboru v Kundraticích se začalo vážně jednat na popud tehdejšího starosty obce Jiřího Machytky v prosinci 1889. V lednu 1890 proběhla ustavující schůze, kde se přihlásilo do sboru již 60 členů. Hned v únoru byla svolána valná hromada s volbou 1. výboru. V květnu téhož roku pak všichni členové složili slavnostní slib.

...........

První technikou byla dvoukolová ruční stříkačka se 140 m hadic, kterou sbor dostal od obce. Ostatní výstroj a výzbroj vyrobili většinou místní řemeslníci za peníze z příspěvků vlastního členstva. Jednalo se například o helmy, haleny, sekerky a žebříky.

Připomeňme si ještě pár letopočtů.

* V r.1900 se v Kundraticích konal „sjezd Podkrkonošské hasičské župní jednoty“ za účasti téměř 500 hasičů z 26 okolních sborů.

* V r.1910 byla zakoupena nová 2-proudová stříkačka od fy Smékal.

* V r.1914 byl založen ženský odbor a jinošská družina

* Po vzniku samostatné republiky r.1918 došlo k rozmachu spolkového života a tedy i hasičského sboru. V roce 1925 měl sbor již 150 členů, z toho 14 žen.

* V r.1935 byla pořízena motorová stříkačka, rovněž od fy Smékal. Tento historický kousek je v našem inventáři doposud.

* V r.1938 byla dokončena hasičská zbrojnice, která byla v r.1956 rozšířena a v roce 1998 pak kompletně opravena do současné podoby.

* Z válečných let a až do r.1955 nejsou žádné záznamy o činnosti sboru.

* V r.1956 i přes značný úbytek členstva je založeno družstvo žáků, které pod vedením Jana Janaty dokázalo vyhrát okresní soutěž a zúčastnilo se i soutěže krajské.

* V r.1973 byl náš sbor přeřazen z jilemnického do semilského obvodu.  

* Od 70. let se družstvo mužů aktivně účastní soutěží v požárním sportu.  V té době má sbor ve výzbroji Tatru 805, všeobecně nazývanou „Kačena“, která věrně sloužila až do roku 2006. Dále pak stříkačku PPS 12 a DS 16, které slouží dodnes.

* V r.1999 bylo založeno družstvo žen, které již téhož roku vyhrálo okrskovou soutěž a úspěšně se zúčastnilo soutěže okresní.

* V r.2001 jsme získali od košťálovského sboru cisternové vozidlo Škoda 706 – CAS 25, která je platným pomocníkem hlavně při ostrých výjezdech.

* V r.2003 bylo založeno dětské družstvo, které se též úspěšně účastní soutěží.

* V r.2010 oslavil náš sbor 120. výročí od založení sboru - konala se okrsková soutěž v Kundraticích na hřišti

* V r.2012 náš sbor uspořádal společně s OSH ČMS v Semilech okresní kolo hry plamen poprvé v Kundraticích

* V rámci sboru je zřízena 10-členná zásahová jednotka,která je povolávána Hasičským záchranným sborem v Semilech
k záchranným akcím v rámci Integrovaného záchranného systému.

Hasiči již od samého počátku byli a dosud jsou jedni z nejaktivnějších spolků v obci. Vedle svého základního poslání, předcházet a zmírňovat následky požárů a jiných živelných pohrom, pořádají nebo spolupořádají různé kulturní akce, jako např. tradiční plesy, zábavy, akce pro děti i důchodce, výlety, atd. Vše nejen pro své členy ale i pro širokou veřejnost. Samozřejmě se rovněž účastní cvičení a soutěží v požárním sportu.

Když se znovu ohlédneme do minulosti, tak zjistíme, že to naši předchůdci hasiči neměli lehké a jednoduché v žádné době. Přesto se vždy našli stateční, kteří šli příkladem ostatním a společně dokázali z mála a na úkor svého volného času vybudovat a zachovat Sbor dobrovolných hasičů v kundraticích a obohacovat život veřejný v naší obci.

Važme si proto všech našich předchůdců!

Pohlédneme-li do historie nedaleké, tak si poděkování za dlouholetou práci pro náš sbor jistě zaslouží zejména bratři:

Jiří Vejnar, Vladimír Havel, Jan Vejnar a Jaromír Čech

a mnozí další, kteří stáli dlouhá léta ve vedení našeho sboru a dosud jsou jeho platnými členy.

Uznání a poděkování si jistě zaslouží i všichni současní aktivní členové, kteří si i v dnešní uspěchané době najdou chuť a čas na nezištnou práci pro společnou věc a dávají tím dobrý příklad našim mladým nástupcům.

Vám všem proto za Vaši práci velký dík!

starosta sboru  Jan ŘÍHA


 

_________________________________________________________________

Unikátní dokument z roku 1946 - Pozvání na 49. sjezd OHJ v Kundraticích

Pozvání na 49. sjezd OHJ v Kundraticích dne 14. července 1946 - neuvěřitelný nález historického dokumentu, který zve na první sjezd OKRSNÍ HASIČSKÉ JEDNOTY
po 2. světové válce. V dokumentu jsou informace o programu celé akce, o obci Kundratice od 14. století, o některých čísel z roku 1900 - 1946, o hasičském sboru v Kundraticích a také na poslední straně spisu naleznete přehled některých událostí ve sboru a v obci Kundraticích.
Při popisování například druhé světové války až mrazí.
Tak neváhejte a přečtěte si celý dokument!! (níže fotogalerie)
Celý dokument sepsal František Hypius

,, OBČANÉ A OBČANKY ! Naše hasičská okresní jednota byla v době nesvobody okupanty násilně roztržena. Sejdeme se opět s našimi horskými sbory, se kterými jsme vždy rádi bratrsky spolupracovali, sdruženi v naší OHJ. Seznámíme se a pobavíme. 
Na shledanou 14. července 1946 v Kundraticích! ,,

 

Pozvání 49. SJEZD v Kundraticích 1946